การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อุทุมพร asked 3 เดือน ago

ชื่อผลงาน       การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
                    ด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย            อุทุมพร  กะริอุณะ
โรงเรียน         โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ
                   อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ
ปีการศึกษา    2563
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนภายในชั้นเรียนเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า  t – test  แบบ   Dependent
         ผลการวิจัยพบว่า         

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 42.17 หรือมีค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 84.34 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.91 หรือมีค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 83.04 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping มีค่าเท่ากับ 84.34/83.04  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7075  นั่นคือ   คิดเป็นร้อยละ 70.75 หมายถึงมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 70.75 เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจด้วยแผนผังความคิด Mind Mapping  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (x-bar= 4.52   S.D. = 0.18)
 
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]