การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสาวจันจิรา จงรักษ์
โรงเรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา และ 4) ประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.63 – 0.80 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.92 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 33 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.93/82.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.68
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]