การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้าง       และการเจริญเติบโตของพืชดอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้าง       และการเจริญเติบโตของพืชดอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 ว32243 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 ว32243 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5    โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 ว32243 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน   โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 16 คาบ คาบละ 50 นาที  เครื่องมือที่ใช้   ในการศึกษา ได้แก่-1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3  หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและ การเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จำนวน.4.ชุด                      2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3  หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก จำนวน 4 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ- 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล-คือ-ค่าร้อยละ-ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent Samples)  ผลการศึกษาพบว่า                                                                                                                                                                  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้.รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.46/78.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด-75/75-                                                                                                                                                                                                                           2)-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05                                                                           3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา3 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อยู่ในระดับมาก ( =  4.32, S.D.= 0.55)
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]