วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การพัฒนาชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้วิจัย
       นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ปีการศึกษา     2563
บทคัดย่อ
                การพัฒนาชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563  จำนวน  28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) และสถิติค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent)
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)    
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]