การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นัฐพงศ์ สุดโต asked 2 เดือน ago

ชื่อผลงาน                  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน                   นายนัฐพงศ์  สุดโต  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา                2562
บทคัดย่อ
              การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (3) เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เพศศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (5) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 37 คน แบบแผนการวิจัย ใช้การทดลองแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยประกอบด้วย (1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ (2) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แล้วนำมาพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีเนื้อหาให้นักเรียนเรียนรู้ 7 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ระบบสืบพันธ์ เรื่องที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศเรื่องที่ 3 รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยง  เรื่องที่ 4 สุขอนามัยทางเพศ เรื่องที่ 5 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเรื่องที่ 6 รู้จักการวางตัว เรื่องที่ 7 หลีกหนีอย่างชาญฉลาด  คู่มือครูประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) บทบาทของนักเรียน ใบความรู้ ใบงาน แนวการตอบใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าt–test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความโดยเครื่องมือต่างๆ มีคุณภาพดังต่อไปนี้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.39–0.79 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27–0.73 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) เท่ากับ 83.55/84.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 
 
              สรุปผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ารูปแบบของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจน มีการ์ตูน รูปภาพ ประกอบ รูปเล่มกะทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ด้านเนื้อหาเรื่อง เพศศึกษา ควรเป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่อง เพศศึกษา ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้นักเรียนให้ช่วยเหลือกันมากขึ้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือ ควรมีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา มีการวัดผลประเมินผล ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การตรวจผลงานแบบทดสอบ แบบฝึกหัดและแบบสังเกตพฤติกรรม
  2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 7 เล่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80–1.00 ค่าประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 63.78/64.44 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) เท่ากับ 73.30/75.19 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.55/84.8487 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
  3. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้นำชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ผลการทดลองใช้พบว่า นักเรียนส่วนให้มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้  มีความสุขและสนุกกับการเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นำมาทดลองใช้ได้นำกรณีศึกษาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการเรียนรู้
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีผลการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

         5. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน ระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]