วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
supachat asked 6 เดือน ago

ชื่อผลงาน การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้วิจัย ศุภชาติ ชาวพงษ์
ปีที่วิจัย 2563
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 4) พัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ใช้การวิจัยและพัฒนา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ศึกษาที่พัฒนา 3 ประการ ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความมีจิตสาธารณะ
2. รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการและแนวคิด
3) กิจกรรมการพัฒนา 4) การวัดและประเมินผล
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลอง ใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]