การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                                            บทคัดย่อ 
              การทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (75/75) 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน เรื่อง ร้อยละด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDLเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 แผน จำนวน 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ 30 คะแนน และ        3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า

  1. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 81.12/80.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWD มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.30 คิดเป็นร้อยละ 80.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.46, S.D = 0.41)