วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ด้านกระบวนการกับผลลัพธ์ เท่ากับ 85.95/83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.47) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนกับเกณฑ์ ระดับมาก พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ ระดับมาก (ระดับ 4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
error: Content is protected !!