การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย
ผู้วิจัย : นางจินตนา กรุพิมายตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีที่วิจัย 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
3) เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรมปริศนาคำทาย
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 4 ปี จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 8 ชุด แผนการจัดกิจกรรมปริศนาคำทาย แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาด้านการฟังจำนวน 10 ข้อ และการพูด จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent Samplesผลการวิจัยพบว่า1. การจัดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.03/86.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/802. ดัชนีประสิทธิผลประสิทธิผลของกิจกรรมปริศนาคำทายในการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.76293. ความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย หลังจัดกิจกรรมกิจกรรมปริศนาคำทายสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .054. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]