วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะ
      การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
      การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้วิจัย               ว่าที่ร้อยโท ไชยากฤษฎ์   กำลังดี
หน่วยงานที่สังกัด     โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปีการศึกษา            2564
บทคัดย่อ
 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนอบรมและดำเนินการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความรู้และการนำทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการจัดกิจกรรม       การเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบันทึกผลการตรวจแผน       การจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ค่าความเชื่อมั่น 0.99 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.31 – 0.68 ค่าความยากตั้งแต่ 0.43 – 0.64  ค่าความเชื่อมั่น 0.84  แบบวัดความพึงพอใจ ค่าความเชื่อมั่น 0.92  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความรู้ความสามารถของครูระหว่างก่อนกับหลังการฝึกอบรมใช้การทดสอบซายน์ (The Sign Test)
สรุปผลการวิจัย ดังนี้

  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สรุปผลได้ดังนี้
                    1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ 34.55
                     1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 45.45
                   1.3 ครูให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะ         การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 36.36
                    1.4 ครูมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 27.27
                    1.5 ครูมีความต้องในการการฝึกอบรมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    • สังเคราะห์ผลการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผลการสังเคราะห์จากการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีผลดังนี้
                               1) ครูเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 27.27
                                2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564       

  1. การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า
                            1) ครูมีคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
                             2) ครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม       การเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับมาก
                              3) ครูให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100 
                        3.2 ประเมินพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้การนิเทศ 5 ขั้นตอนผ่านกระบวนการ PLC พบว่า สภาพการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสายงานการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (O) รองลงมา คือ การวางแผนการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (P) การนำการนิเทศการสอนที่เน้น      การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (L) การควบคุมการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (C) และ     การประเมินการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (A) ตามลำดับ
                        3.3. ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับมาก

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 8.70
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]