การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

ชื่องานวิจัย       การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้       
                         การงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย           นางสาวกวินตรา  ไหมเจริญ
ปีที่ทำการวิจัย   2561 – 2562
 
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของนักเรียนระดับ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเจตคติเชิงจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 1) การสุ่มเป็นกลุ่ม (Cluster Sampling) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้องเรียน สุ่มมา 2ห้องเรียน 2) การสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) จับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1ห้องเรียน จำนวน 50 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และแบบวัด
เจตคติเชิงจริยธรรม ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบ(Randomized Control, Pre-Test-Post-Test Control, Group Design) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและการทดสอบค่า t-test แบบDependent Samples, Independent Samples และวิเคราะห์ ความแปรปรวน
           ผลการวิจัยพบว่า

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 2.1) ขั้นประสบการณ์ 2.2) ขั้นการร่วมมือ 2.3) ขั้นคิดวิเคราะห์ 3) ขั้นสรุป          4) ขั้นนำไปใช้/ปฎิบัติ
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านเจตคติเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]