วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การพัฒนาการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
Mrs.Natchanan Thitidee Nubon asked 2 เดือน ago

เรื่อง
: การพัฒนาการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ
เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
ชื่อผู้วิจัย : นางณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล
ปีการศึกษา : 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ
เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนนที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ
เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
บ้านหนองบักโทน อ.เบญลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 7 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ โดยใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ที่ผู้วิจัยศึกษาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.57/83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง การประกอบอาหารประเภทต่างๆ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน มีคะแนนเฉลี่ย (µ=10.43) และ (µ=16.71) ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คะแนนเฉลี่ย (µ=6.29) คิดเป็นร้อยละ 31.43 และมีค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความก้าวหน้าคิด
เป็น (Ơ=1.38)ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]