วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด

ชื่อวิจัย การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด
ชื่อผู้วิจัย นางภัครจิรา เนื่องภักดี
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรปฏิบัติการวิจัย 4 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดจำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบย่อยก่อนและท้ายวงจรปฏิบัติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต และการอธิบายความแบบบรรยายเชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดมีขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ 1) ขั้นเตรียมการสอน 2) ขั้นนำเสนอบทเรียน 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน 5) ขั้นสรุป และประเมินผลงานกลุ่ม พบว่านักเรียนมีค่าร้อยละของวงจรที่ 1 ถึง 4 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 84.42, 85.57, 89.61 และ 90.76 ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดสามารถพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนได้สูงขึ้นจากเนื้อหาที่เรียน คือ นิทาน บทความ บทร้อยกรอง และคำโฆษณา
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดพบว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้ เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิดไว้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับด้านครูผู้สอน และด้านบรรยากาศในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]