วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  โดยใช้วงจร PDCA
ชื่อผู้รายงาน :  นายพงษภัทร์  ยอดเพชร   ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                     วิทยฐานะ :  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
สถานศึกษา :    โรงเรียน ชาติตระการวิทยา
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ปีการศึกษา :    2564
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยใช้วงจร PDCA ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  2. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยใช้วงจร PDCA กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาอย่างเจาะจงจากผู้มีความพร้อมและเต็มใจให้ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  จำนวน 1 คน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 66 คน รวมจำนวน 117 คนและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่ได้มาอย่างเจาะจงจาก ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นผู้มีความพร้อมและเต็มใจ   ให้ข้อมูล ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติตระการวิทยา จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6 คน     ครูฝ่ายปกครองโรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 2 คน ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 6 คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 1 คน รวมจำนวน 21 คน การรวบรวมข้อมูลใช้กรอบการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแยกตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1) กรอบการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2)  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสรุปและสังเคราะห์ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์และการบรรยายสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Index of Item – Objective Congruence) หรือ IOC
สรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนยังมีปัญหาขาดการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดบุคลากรในการดำเนินการโดยตรงในเรื่องของประมวลผลข้อมูล ในการดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน    การแปลผลข้อมูลขัดแย้งกัน และข้อความขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนกับพฤติกรรมของนักเรียน ยังไม่มีการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีครูไม่เพียงพอต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่ควร ส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ครูไม่สามารถติดตาม ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และยังขาดการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ไม่มีการบันทึกข้อมูล    ในด้านของพฤติกรรมนักเรียน ขาดความเข้าใจและปล่อยปะละเลย และพบว่ายังไม่มีความชัดเจน ของข้อมูลในด้านการประสานงาน การส่งต่อนักเรียน มีเฉพาะภายในสถานศึกษา
ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนชาติตระการวิทยานั้น จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แนวทางการดำเนินงานโดยใช้วงจร PDCA ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาและจัดทำเอกสารคู่มือที่สมบูรณ์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน  มีแบบฟอร์มเอกสารการประเมินและแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนให้ชัดเจน ตามวงจร PDCA ประชุมเพื่อรายงานความสำเร็จ ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ คณะครูทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาภายใต้วงจร PDCA เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชาติตระการวิทยาในปีการศึกษาต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]