การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูปุ้ย asked 2 ปี ago

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ 
                        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย               นางสาวจินตนา  ศุภกรธนสาร
                       ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย             ปีการศึกษา  2560
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ  สำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 2)   พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3)  เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 4)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์    5)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  6  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  6 คน  เลือกแบบเจาะจง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จำนวน  1  ห้อง  มีจำนวน 33  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จำนวน  35  คน จำนวน  1  ห้องเรียน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  2)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียน  3)  แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  4)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  จำนวน  7  แผน  รวมเวลา  14  ชั่วโมง  5)  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ  6)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  7) แบบวัดความพึงพอใจ  และ  8) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย  t-test (Dependent  Sample)
              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดการเรียนรู้พบว่า  1) นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 2) นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยียังต้องการฝึกทักษะการปฏิบัติแบบกลุ่ม และต้องการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่น่าสนใจ 3)  นักเรียนต้องการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติเพิ่มขึ้น  และเชื่อว่าการมีทักษะการปฏิบัติที่ดีจะส่งผลให้มีความมั่นใจมากขึ้น 4)  ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด
  1. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.56/84.25  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีทักษะการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. 5.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]