การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย         นางสมจิตร  รักสัตย์
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2563
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ 3) ทดลองจัดการเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 34 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 16 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้ “ILSE Model” ในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้น คือ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities) 2.1 ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 2.2 ขั้นกิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 2.3 ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อทั้งชั้น 2.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 3. ขั้นฝึกทักษะและนำไปใช้  (Skill and apply) 4. ขั้นประเมินผล (Evaluate) 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไม่อิสระ
              ผลการวิจัยพบว่า


 

 1. นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าข้อมูลและนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เป็นใบงาน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผล
 2. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 82.14/83.78
 3. ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.84/82.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ร่วมกับ
  การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]