การประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”
วัลลภ asked 1 ปี ago

ชื่อเรื่อง

การประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”
 

ผู้ศึกษาค้นคว้า

นายวัลลภ  มานักฆ้อง

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

 
บทคัดย่อ
 
          การประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) 1.เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Modelในด้านต่าง ๆ ดังนี้ด้าน
ดังนี้1.1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 1.2)เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)1.3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)1.4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ได้แก่ นักเรียนมีคุณลักษณะ 5  ประการตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต และผลการดำเนินการของทุกฝ่ายงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา” ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  คน  ครูจำนวน  42  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน  924  คน  และเครือข่ายผู้ปกครอง 155  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
 
 
 
ผลการประเมินพบว่า
          1.ผลประเมินโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Modelในด้านต่าง ๆ ดังนี้
                   1.1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ เหมาะสมของการกำหนดโครงการ ความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ และชุมชนให้การยอมรับต่อกิจกรรมในโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
                   1.2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ความพร้อมและความพอเพียง ของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
                    1.3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ในด้านการรวบรวมและตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก
โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
                   1.4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมิน ดังนี้
                             1.4.1 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5  ประการตามคุณลักษณะของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
                             1.4.2 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์

  1. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครือข่ายผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการโรงเรียนโปร่งใส  หัวใจสุจริต ที่บริหารจัดการด้วยการบูรณาการความรู้ นำสู่มิติของการบริหารองค์กร “โรงเรียนสุจริตเนินมะปรางศึกษาวิทยา”โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]