วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Araya Chantui asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ผู้รายงาน              นางสาวอารยา  จันตุ่ย     รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
ตำบลกร่ำ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา           ๒๕๖๔
บทคัดย่อ
                 การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 คือ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ครูผู้สอน จำนวน 24 คน ได้มาโดยใช้เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan (1970) และนักเรียน จำนวน 132 คน โดยใช้เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan (1970) รวมทั้งสิ้น 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่ได้สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย  วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

  1. การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านบริบท, ด้านผลผลิต อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ
  2. การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ของครูผู้สอน โดยรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านบริบท อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ตามลำดับ
  3. การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ของนักเรียน โดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ คือ ทักษะกระบวนการคิด  อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล เช่น  ทักษะ 5 ของชีวิต สวดมนต์ทุกวันศุกร์  ทำสมาธิแผ่เมตตาก่อนเข้าห้องเรียน  ยิ้มไหว้ทักทายกัน  และทำบุญตักบาตรทุกวันพระ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบันทึกความดี เช่น ส่งเสริมการบันทึกสมุดบันทึกความดี และคัดเลือกนักเรียนทำความดีดีเด่นประจำภาคเรียน  ตามลำดับ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]