การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
paweenasri asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง
                    ตำบลบ้านกลาง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
ผู้ประเมิน        นางสาวปวีณา   ศรีเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาง
ปีที่ทำการประเมิน     ปีการศึกษา 256๒ 
 
 
บทคัดย่อ
 
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง  มีวัตถุประสงค์ คือ            1) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงหน้าที่ของนักเรียนในการช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม3เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง  ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านน้ำยาง ในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97  มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์มาตราส่วนแบบประมาณค่า ในแต่ละระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 5 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับมากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับมาก ระดับที่ 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับน้อยระดับที่ 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับน้อยที่สุดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการประเมินพบว่า
1) ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาวะแวดล้อมและ ด้านผลผลิต ตามลำดับ
2) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ด้านสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ข้อ 2 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุดมีข้อ 1 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล ข้อ 7 การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ และข้อ 8 การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในดำเนินโครงการ
3) ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ปัจจัยเบื้องต้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ข้อ 3 มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในชุมชน และข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุด มี 2 ข้อ คือ ข้อ 6 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้มีเพียงพอและคุณภาพ และข้อ 10 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง
4) ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด มี 4 ข้อ คือ ข้อ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา   ข้อ 2 การจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ ข้อ 3 การวางแผนดำเนินโครงการ และ ข้อ 6 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ อยู่ในระดับต่ำที่สุด คือ ข้อ 5 การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนตามกิจกรรม
5) ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการวิเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ข้อ 1 โครงการนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุด คือข้อ 9 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการมีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำยาง ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คือ ข้อ 1 โครงการนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุด คือข้อ 9 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการมีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]