การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองมะขาม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองมะขาม
ปาน พันธุ์สง่า asked 2 เดือน ago

บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดหนองมะขาม ครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  MODEL) ของสตัฟเฟิลบีม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)   ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้  จำนวน 113 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1–6  จำนวน 50 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 ชุด  เกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น  ผ่านความเห็นชอบ  และหาคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป             ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ผลการประเมินตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองมะขาม ผลการประเมินพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองมะขาม ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ผลการประเมินตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองมะขาม ผลการประเมินพบว่า มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองมะขาม โดยประเมินสภาพความสำเร็จ ดังต่อไปนี้                   4.1  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา       ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองมะขาม ด้านคุณภาพการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก                  4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา       ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองมะขาม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]