เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ

ชื่อรายงาน:    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน
                  ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติ
                  โรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้รายงาน:      สุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
                  โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                  ประถมศึกษาระนอง
ปีการศึกษา:   2564
 
บทสรุปของผู้บริหาร
 
             การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน   ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ           1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัวตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 4) ประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหินวัว จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
             ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธจำแนกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด

                  1.1 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกระบวนการ ตามลำดับ
                       1.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า เป้าหมายของโครงการ ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนามากขึ้น และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ตามลำดับ
                       1.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คำขวัญ คุณธรรม จริยธรรม โดยทั่วไป และผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ จริงใจในการทำงาน ตามลำดับ
                       1.1.3 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อม ถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม ตามลำดับ
                       1.1.4 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับความศรัทธา ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตามลำดับ
             1.2 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ
                       1.2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก ปรากฏว่า เป้าหมายของโครงการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือเป้าหมายของโครงการ ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา และมีหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกบริโภคสื่อต่าง ๆ ด้วยปัญญา ตามลำดับ
                       1.2.2 ด้านปัจจัยการนำเข้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก ปรากฏว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการการดำเนินงาน และบริหารการดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วม อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องใน   พระรัตนตรัย นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามลำดับ
                       1.2.3 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและยกย่องเชิดชูผู้ทำดีเป็นประจำ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ         และโรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามลำดับ
                       1.2.4 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ นักเรียนมีศรัทธาและความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย และนักเรียนมีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันต่อกัน
                  1.3 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียน   วิถีพุทธ สำหรับนักเรียน โดยรวมและรายด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สองลำดับแรก พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต
                       1.3.1 ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาและโรงเรียนมีการจัดบริหารจิต เจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน ตามลำดับ
                       1.3.2 ด้านผลผลิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำดับแรก พบว่า นักเรียนมีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่ในลำดับแรก รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และโรงเรียนได้รับความร่วมมือ ได้แก่ บ้าน ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตามลำดับ
                  1.4 ความพึงพอใจของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนบ้านหินวัว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมอยู่ในระดับมาก         (  = 4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากด้านที่มีความพึงพอใจมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]