วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa
[email protected] asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ผู้รายงาน นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน์สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ปีที่ศึกษา 2564บทคัดย่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยน าเข้า (Input)การด าเนินการด้านกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการในโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง รวมจ านวน 535 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1แบบสอบถามบริบทของโครงการ จ านวน 12 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.45 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.86ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยน าเข้าของโครงการ จ านวน 20 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.46 – 0.92ค่าความเชื่อมั่น 0.87 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 30 ข้อค่าอ านาจจ าแนก 0.44 – 0.94 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านผลผลิต ได้แก่ ร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญาบ้าน วัด โรงเรียน จ านวน 44 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.46 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.85 ตอนที่ 2แบบสอบถามด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.48 – 0.89ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการจ านวน 10 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.47 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ผลการประเมินพบว่า1. บริบทของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โครงการท าให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการด าเนินโครงการ22. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านบุคลากรด้านโครงสร้างบริหารงานและหลักสูตรสถานศึกษา ด้านงบประมาณ และรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน รองลงมาตามล าดับ คือด้านการด าเนินการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ด้านการนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน และรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 26 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการก าหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริหารงานโครงการที่สอดคล้องกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ4. ผลผลิตของโครงการ ดังนี้4.1 ผลผลิตด้านร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญา บ้าน วัด โรงเรียน ของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 2 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านอารมณ์ด้านสังคม ด้านสติปัญญาด้านบ้าน วัด โรงเรียน และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 21 ข้อ และระดับมาก 23 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม4.2 ผลผลิตด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และระดับมาก 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมีวินัยรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ด้านความขยัน ด้านความมีสติและละเอียดรอบคอบ ด้านความสามัคคีด้านความสุภาพ ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ด้านความยุติธรรม และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 12 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือกติกาต่าง ๆ ของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักแบ่งปันสิ่งของ และเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มใจ4.3 ผลผลิตด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]