การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง

ชื่อผลงาน          การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ชื่อผู้ประเมิน        โสภณ  พรหมแก้ว ปีที่ประเมิน           2562 บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนากลาง  ด้านบริบท  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนากลาง  ด้านกระบวนการ และเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ด้านผลผลิต ประชากรในการประเมิน ได้แก่  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 131 คน ในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 7 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 3 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นำไปทดลองใช้และนำผล     มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลจากแบบปลายเปิดและข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอผลโดยการพรรณนาความ  ผลการประเมิน  พบว่า        ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านบริบท (Context) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินยังพบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของโรงเรียน เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้ โรงเรียนและชุมชนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า ผลจากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ ชุมชนและครูภูมิปัญญาขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้        ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลจากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และยังพบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมในการดำเนินงาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และมีการนำผลจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา     การดำเนินงานโครงการ ส่วนปัญหาอุปสรรคในด้านกระบวนการ พบว่า ขาดการประสานงานและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ปกครองและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผู้บริหารขาดการนิเทศและติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ด้านผลผลิต  (Product)  พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญา นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]