เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา2564
ภานุพงศ์ asked 1 ปี ago

ชื่อเรื่อง :         การประเมินโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
                   สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 
ปีการศึกษา :     2564
 
บทคัดย่อ
 
               การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)     2) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ 3) ประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ของโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ครูจำนวน 105 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ของโครงการ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จำนวน 1,091 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต (Output) ของโครงการ  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 
สรุปผลการประเมิน
               ผลการประเมินโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พบว่า

  1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครู บุคลากรดำเนินงาน และด้านความพอเพียงของงบประมาณและแหล่งงบประมาณ ตามลำดับ
  2. ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการดำเนินกิจกรรม (Do) รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน (Plan) ด้านการตรวจสอบ (Check) และด้านการปรับปรุง (Act) ตามลำดับ
  3. ด้านผลผลิต (Output) พบว่า

                   3.1 ครู มีความเห็นว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านทักษะนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ
                   3.2 นักเรียน มีความเห็นว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาได้แก่ ด้านนักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ด้านความรู้ความเข้าใจตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]