การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
ชำนาญ ทุมทุมา asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง            การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
                        โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
ชื่อผู้รายงาน       นายชำนาญ ทุมทุมา ผู้อำนวยสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อหน่อยงาน      โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
                         เขต 1
ปีที่รายงาน        2563
 
บทคัดย่อ
              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้คือ  1)  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 3) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
6)  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อมปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งมีวิธีการดำเนินการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เรียกกันทั่วไปว่า CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม  (Daneil L. Stufflebeam. 2004 : 245 – 266) เป็นแนวทางในการประเมิน 4 ด้าน 1)  ด้านสภาพแวดล้อม  (Context Evaluation)  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
3) ด้านกระบวนการ  (Process Evaluation)  4) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  42 คน ประกอบด้วย  1)  นักเรียน  จำนวน  12  คน  ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3  ชั้นละ  2  คน  2) ครูผู้สอน  จำนวน  11  คน  3) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  12  คน  ปีการศึกษา 2562  ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ข้อมูล การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  ปีการศึกษา 2562  และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม   2) แบบสัมภาษณ์  3) แบบตรวจสอบรายการ  4) แบบประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการประเมินโครงการ  พบว่า

  1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องโครงการ

               1.1  นักเรียน  จำนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57 
               1.2  ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน  รวมจำนวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.19
               1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.67 
               1.4  ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียน  คิดเป็นร้อยละ 28.57     

  1. ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง  4  ด้าน  ดังนี้

               2.1  ด้านสภาพแวดล้อม  (Context Evaluation)  เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ  ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของครูโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ความคิดเห็นของนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ครูผู้สอน  และผู้ปกครองนักเรียน  ด้านสภาวะแวดล้อม ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  พบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x- =4.29) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x- =4.62) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)
               2.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ  ความคิดเห็นของนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูผู้สอนของโรงเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ์ (=4.94) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.67)  
(เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)
               2.3  ด้านกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนของโรงเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ พบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.80) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.73) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)
               2.4  ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีผลผลิตจากโครงการอะไรบ้าง ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ จากตารางที่สรุปผลได้ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการในด้านผลผลิตพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.89) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.64)  (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

  1. ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่นำไปปฏิบัติของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือพบว่าการประเมินตนเองของนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครูผู้สอน  และผู้ปกครองนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสูงกว่าเกณฑ์ (=4.65) และสามารถนำไปปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (=3.60)  (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)
  2. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน กล่าวคือเมื่อมีความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ก็ย่อมมีความคิดเห็น ในด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยเช่นกัน

           สรุปได้ว่า  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ส่งผลถึงปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ในเมื่อปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน โครงการมีความเพียงพอ เหมาะสมในระดับมากที่สุด ทำให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
และย่อมส่งผลให้เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่ได้รับจากโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]