วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี

เว็บบอร์ดการประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี
จามรฤทธิ์ asked 7 เดือน ago

การประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี ในด้านบริบท 2) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี ในด้านปัจจัยนําเข้า 3) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี ในด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จังหวัดชลบุรี ในด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดความสําเร็จ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผู้สอน จํานวน 15 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน นักเรียน จํานวน 275 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 275 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผู้สอน จํานวน 14 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 14 คน นักเรียน จํานวน 163 คน และผู้ปกครอง นักเรียน จํานวน 163 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ใช้เกณฑ์การคํานวณ โดยใช้สูตร ของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างในบุญใจ ศรีสถิตนรากร, 2544) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 สําหรับนักเรียน เป็นแบบสอบถามใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน กระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 3 สําหรับผู้ปกครองนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามในด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับ 0.95, 0.94 และ 0.90 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD)
 
                  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการประเมินด้านบริบทภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองนโยบายคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสม มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งวิทยากรมีทักษะ และประสิทธิภาพในการให้ความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมด้าน บุคลากรและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งโรงเรียนจัดโครงการความร่วมมือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีใหม่ (New Normal) บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการประเมินโครงการ และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สําหรับการประเมินผลกระทบ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เปิดโอกาส ให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และนักเรียนได้ เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง ส่วนการประเมินประสิทธิผล นักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ของ ตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่โรงเรียนมอบหมาย และนําความรู้ที่ได้จากโครงการมาใช้ใน ห้องเรียน สําหรับการประเมินความยั่งยืน มีการรายงานผลการประเมินนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการประเมินโครงการเป็นระยะๆ และรูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน ส่วนการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ นักเรียนมีความมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับใช้ได้ทุกโรงเรียน และนําสิ่งที่ได้จากโครงการไปปรับใช้กับชุมชน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]