การประเมินการจัดการเรียนการสอน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินการจัดการเรียนการสอน
school7 asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง     การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)    สังกัดเมืองพัทยา
ผู้วิจัย       มาลี  แป๊ะเส้ง
โรงเรียน    โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีที่วิจัย     2561
บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา 2) ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา 3) หาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ศึกษานิเทศก์ 2 จำนวน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน หัวหน้าวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ซึ่งได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (CIPPI Model) ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 2) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 3) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4) ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 5) ทักษะการทดลอง และ 6) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและข้อสรุป และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที (t-test) และใช้วิธีการสรุปความ สังเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า

  1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามอันดับแรก แก่ ด้านบริบท ด้านผลกระทบ และด้านผลผลิต ตามลำดับ
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี สามอันดับแรก ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงสรุปข้อมูล และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ตามลำดับ
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา นั้น เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากกิจกรรมช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น สืบค้น เสาะแสวงหาความรู้ มีความท้าทายต่อการคิดวิเคราะห์ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. แนวทางการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา ได้แก่ 1) เนื้อหาน่าสนใจโดยจะต้องความสอดคล้องเหมาะสมหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมและความต้องการของผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน เตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วน 3) กิจกรรมมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4) ครูผู้สอนจะต้องดูแลเอาใจใส่ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 5) การค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม ฝึกฝนการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]