วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การบริหารจัดการด้วย DANNA MODEL สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการบริหารจัดการด้วย DANNA MODEL สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค

รายงานการวิจัยนวัตกรรม   เรื่อง การบริหารจัดการด้วย DANNA  MODEL  สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้วิจัย       นายสธรรดร ยอดยิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ปีการศึกษา   2565
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง โดยใช้ DANNA  MODEL เป็นแนวทางที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน โดยเฉพาะงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง ภายใต้ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ให้เป็นคนดีที่มีความสามารถและมีความสุข โดยศึกษารูปแบบการบริหาร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A และหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง บรรลุตามเป้าหมาย และมองเห็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน รวมถึงภาพแห่งความสำเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่มีความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี  DANNA  MODEL เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ดังนี้
          Design : การออกแบบ วางแผนสร้างเค้าโครง
          Assembling : ประชุม ปรึกษา หารือ กำหนดเป้าหมาย
          Necessary : ปัจจัย สิ่งจำเป็น
          Network : เครือข่ายความร่วมมือ
          Aggregate : รวบรวม สรุปผล
จากการนำ DANNA  MODEL มาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง พบว่า         
            การดำเนินงานการบริหารจัดการ ด้วย DANNA  MODEL สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x-bar =4.27) การบริหารจัดการด้านN =Network : เครือข่ายความร่วมมือ  สามารถบริหารจัดการได้ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ( x-bar =4.44) รองลงมาคือการบริหารจัดการ ด้าน A = Assembling : ประชุมปรึกษาหารือ กำหนด เป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ย  คือ ( x-bar =4.42) และการบริหารจัดการด้าน D = Design : การออกแบบ วางแผนสร้างเค้าโครง ค่าเฉลี่ย  คือ ( x-bar =4.41)รองลงมาการบริหารจัดการด้าน A = Aggregate : รวบรวม สรุป มีค่าเฉลี่ย( x-bar =4.08)  ส่วนการบริหารจัดการด้าน N = Necessary : ปัจจัย สิ่งจำเป็นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ( x-bar =4.03)     
            จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย DANNA  MODEL  สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า 
    1)  คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
        ( x-bar =4.68)             
    2)  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง จำนวน 16 คนมีความพึงพอใจใน
        ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x-bar =4.62)       
    3) ผู้ปกครองจำนวน  118 คน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก   ( x-bar =4.40)  
    4) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน มีความพึงพอใจ
        ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x-bar =4.43)       
          ดังนั้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน ขอบข่ายโครงสร้างในการดำเนินงาน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน มีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง ครอบคลุมและต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]