วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 
ชื่อเรื่อง          การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้วิจัย             นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม
ปีงบประมาณ   2563
บทคัดย่อ
 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  2) ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาประชากรทั้งหมดโดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 102 โรงเรียน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือ รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 102 โรงเรียน  และครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและงบประมาณ จำนวน 102 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 204  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( u ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)
ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยภาพรวม  พบว่า มีการดำเนินการ/การปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านที่มีการดำเนินการ/การปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด รวม 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการบริหารบัญชี การจัดสรรงบประมาณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารการเงิน และ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน และมีอีก 2 ด้านที่มีการดำเนินการ/การปฏิบัติในระดับมาก เรียงลำดับคือ การจัดทําและเสนอของบประมาณจาก สพป./สพฐ และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  2. 2. สรุปปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาแ และความต้องการความช่วยเหลือในการการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ ทั้ง 7 ด้าน สรุปแยกประเด็น ดังนี้

     2.1 ปัญหาในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบ เรียงตามลำดับความถี่ของปัญหาจากมากที่ไปหาน้อย 1) ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ  2) ด้านระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3) ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  4) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  5) ด้านการบริหารการเงิน 6) ด้านการจัดสรรงบประมาณ  7) ด้านการบริหารบัญชี
https://drive.google.com/drive/folders/1ousuz45BCYrgTt5b4SxMZnIhImZtuq3-?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]