การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3

เว็บบอร์ดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3

ชื่อการศึกษาค้นคว้า : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3
 
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวเดือน พรไธสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
 
ปีที่ศึกษาค้นคว้า : 2565
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1) หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ของขวัญสองสิ่ง เรื่องที่ 2 ของสามสิ่ง เรื่องที่ 3 หมู่บ้านของผม และเรื่องที่ 4 ผักกาดยักษ์
2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 24 แผน ทำการสอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนําแบบสังเกตพฤติกรรมประเมินนักเรียนเป็นระยะ และเมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละแผน ก็จะทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบย่อย 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อ ตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.69 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.79
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.24/84.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน (Brain Based Learning) ร่วมกับนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 เท่ากับ 0.62 แสดงว่า เด็กมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 62