วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model.

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model.

การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model. โดยนางสาวอารีรัตน์ ชูรวง โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
สมารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1glC_0R2CEhgpqEiVzbxKXdzUiRTMzJWU?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 9 เฉลี่ย: 4.9]