วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ค้นหา: ปก

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

29 พ.ค. 2020
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ความสำคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุข

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้การประเมินเชิงระบบของโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

28 พ.ค. 2020
ชื่อเรื่อง       รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้การประเมินเชิงระบบของโรงเรียนพระนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้รายงาน      นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ปีที่พิมพ์       2563 บทคัดย่อ           รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ           1) ประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน 4) ประเมินผ
Loading...