Search for: ปก

ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตขึ้นสมกับเป็นลูกผู้ชาย เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกำลังคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นเป็นหลักในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2450 ก็เพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) (Professional Ethics) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาท ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กร หรือสมาคมควบคุม

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

1 2 3 4 5 12
Loading...