Search for: ปก

แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี ๒๕๕๖ ● ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รมว.ศธ. กล่าวว่าเรื่องของหลักสูตรมีผู้รู้จำนวนมาก และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องการให้มีส่วนร่วมอย่างมากตั้งแต่ต้น เพราะหากในช่วงต้นมีส่วนร่วมน้อย ช่วงท้ายจะมีความคิดเห็นต่างกันมาก แต่หากมีส่วนร่วมอย่างมากและกว้างขวางในช่วงต้น จะเกิดการตกผลึกและจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะต้องการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกคน ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ จะเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานหลายชุดขึ้นมาขับเคลื่อนและทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ออกแบบระบบ โดยนำระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ เช่น ระบบ Outcome-based Education ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งออกแบบหลักสูตรโดยจะกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อใช้ตำราเรียนนั้นเป็นเช่นไร  ด้านตำราซึ่งจะต้องถอดรหัสหลักสูตรเพื่อออกแบบตำรา แต่ไม่ใช่การเขียนตำรา อย่างไรก็ตามจะรักษาระบบตำราไทยที่เป็นตลาดเสรีไว้ เพราะสำนักพิมพ์ในปัจจุบันทั้ง ๑๗ แห่ง สามารถแข่งขันกันสร้างตำราที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ นโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ดังเช่น Microcontent ของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๖ ศธ.จะเร่งดำเนินการ Cyber Home ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ […]

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู   1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ     2. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก ง. ไม่มีข้อใดถูก     3. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า     4. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ก. […]

โปรแกรมเปิดpdf

โปรแกรมเปิด pdf  นั้นมีหลากหลายโปรแกรม แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้โปรแกรม Adobe reader กัน วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ใช้งานได้ดีและเป็นที่นิยมในเวลานี้ครับผม ที่สำคัญมันฟรีครับผม สำหรับคุณครูที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สเปกต่ำและระบบปฏิบัติการเก่าไม่ต้องกังวลเลยครับ โปรแกรมนี้ใช้ได้ รื่นไหลเลยครับผม โปรแกรมที่ว่านั้นก็คือโปรแกรม foxit reader ครับผม   ก่อนอื่นเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.foxitsoftware.com/downloads/ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ ว่าเราใช้วินโดว์เวอร์ชั่นไหน ก็เลือกเวอร์ชั่นนั้นครับผม จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติดตั้งเลยครับผม และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมครับผมดูได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม

ความรู้พื้นฐานอาเซียน

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  สิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐาน มีดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน 2. สมาชิกอาเซียน 3. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน 4. ปฏิญญาอาเซียน 5. กฎบัตรอาเซียน    

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)

ผศ. ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข    ความหมายของการแนะแนว การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้   ประเภทของการแนะแนว 1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance) 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)   บริการแนะแนว 1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 5. […]

ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…

  ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อดาวน์โหลด […]

อัพโหลดงาน ส่งงานผ่าน Skydrive

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการให้นักเรียนส่งงานออนไลน์ ผ่านทาง Skydrive สำหรับคุณครูที่มีอีเมลของ Hotmail นะครับ ผม ขอแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของ คุณครู คนสร้าง Folder กับส่วนของ  นักเรียน  Upload * ครูและนักเรียนต้องมีบัญชีอีเมล ของ Hotmail นะครับ ส่วนของคุณครู เรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. ให้คุณครูทำการ Login เข้า E-mail ของ Hotmail ตามปกติก่อนนะครับ 2. ที่เมนูด้านบนสุดจะมีเมนู ที่ชื่อว่า SkyDrive ดังรูป 3. หลังจากนั้น คุณครูก็เลือก Folder ที่ต้องการให้นักเรียนส่งงาน ในตัวอย่างผมสร้าง Folder ที่มีชื่อว่า ส่งงาน นะครับ 4. คลิกขวาที่ Folder ส่งงาน จะมีเมนูขี้นมา ให้คุณครูเลือก  คุณสมบัติ   5. […]

ฝัง Font ลงในไฟล์ Word2010

ครูหลายท่านคงประสบปัญหาในการเปิดไฟล์เอกสารของท่านที่เครื่องคอมฯเครื่องอื่น แล้วไม่มี Font ที่เราจัดรูปแบบมาจึงทำให้เราต้อง ดาวน์โหลดหรือ ต้องเปลี่ยน Font ใหม่กันให้ยุ่งยาก วันนี้ผมขอแนะนำวิธีการฝัง Font ไปกับไฟล์ที่เราบันทึก โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่มีฟ้อนกับเครื่องอื่นๆ อีกต่อไป วิธีการนั้นไม่ยุ่งยากเลยทำตามขั้นตอนเลยนะครับ 1. อันดับแรก พิมพ์งานของเราและจัดรูปแบบ font ขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการเสร็จแล้วไปที่ แฟ้ม > บันทึกเป็น   2. เมื่อขี้นหน้าต่าง บันทึกเป็นแล้วให้เราคลิกเลือกที่เครื่อง มือ  และ ตัวเลือกการบันทึกตามลำดับ 3. เมื่อขี้นหน้าต่างตัวเลือก  > การบันทึก ขี้นมาแล้่วให้ดูใสส่วนของ การฝังแบบอักษรในแฟ้มให้เลือกตาม รูปภาพได้เลยครับ เสร็จแล้วอย่าลืมคลิก ตกลง   4.  เสร็จแล้ว ก็บันทึกชื่อแฟ้มตามที่เราต้องการ   เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถไปเปิดไฟล์เอกสาร ของท่านที่เครื่องไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Font อีกต่อไป ขอให้สนุกกับการทำงานนะครับ

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม

คุณธรรมของครูและผู้บริหาร

1. คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ 2. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่

โครงสร้างวินัยข้าราชการครู

  โครงสร้างวินัยข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

E-Learning คืออะไร

E-Learning คืออะไร ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียน การถ่ายทอดความรู้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่า จุดเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร ์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แทนที่เอกสารหนังสือ ที่เรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือ ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) ที่พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โปรแกรม ThaiTas ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น ShowPartnet F/X, ToolBook, Authorware ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็น WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว […]

22 นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555 – 2558

จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555 มีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาสรุปได้ดังนี้ครับ 1) แท็บเล็ต สำหรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ทุกคน เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการสืบค้นองค์ความรู้ 2) เรียนจบ ม.6 ทุกคนภายใน 8 เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก 3) กองทุนตั้งตัวได้ เป็นเงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต 4) 1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเก่งในทุกอำเภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มีโอกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน 5) พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย 80% ของนักเรียนทั่วประเทศ สื่อสารภาษาได้ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 6) ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม เน้นการสอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วยตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจ 7) เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.6 ฟรีค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม 8) กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัปชัน (หมายเหตุ :”ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” สะกด “คอรัปชัน” ตามที่ได้เคยสอบถามไปยังราชบัณฑิตยสถานแล้ว) 9) อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา 10) สร้างพลังครู แก้ไขปัญหาหนี้สินครู […]

การเขียนข่าวลงเว็บไซต์

การเขียนข่าวลงเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายๆ ครับ ดังที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นแล้ว ก่อนอื่นเราต้องสร้างหมวดหมู่เพื่อเก็บบทความของเราก่อน ต่อไปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนข่าวลงเว็บไซต์ของเรานะครับ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่ เขียนเรื่องใหม่   เขียนหัวข้อข่าวเลยครับ แล้วก็ตามด้วยเนื้อหาข่าว จากนั้น เลือกที่เก็บข่าวครับ เลือกไปที่ ข่าวกิจกรรม ต่อไปให้เราเพิ่มรูปกิจกรรมเข้าไปให้กับข่าวของเรานะครับ โดยกดไปที่ เมนู เพิ่มสื่อ ตามภาพ  ในที่นี้คุณครูจะใส่กี่รูปก็ได้ แต่ในที่นี่ผมสาธิตใส่เพียงรูปเดียวนะครับ (ปล.ควรลดขนาดรูปให้เหมาะสมก่อนที่จะอัพขึ้นเว็บนะครับ ผมแนะนำให้เลือกขนาด 600 x 399 ครับ ) เลือกไฟล์ (ในเครื่องเรา) เลือกไฟล์รูปในเครื่องเราครับ จากนั้นก็กด Open ใส่หัวข้อรูป : ชื่อรูป จัดแถว : ให้แสดงรูปตรงกลาง ขนาด : เลือกขนาดของรูปที่จะแสดง ใช้เป็นรูปเฉพาะ : ให้แสดงรูปขนาดย่อที่หน้าเว็บ ใส่เข้าเรื่อง : เพิ่มรูปลงไปในข่าว โอเค รูปมาแล้วครับผม ต่อไปให้กดไปที่ เผยแพร่  (อยู่ขวามือนะครับ) เสร็จแล้ว ลองกดดูเรื่องนี้ […]

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ     1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” มีเมือง “บันดาร์เสรีเบกาวัน” เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ   2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% […]

แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน (Asean)

1.       อาเซียนคืออะไร ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้   2.       สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร ก.      รวงข้าว 10 รวง ข.      รวงข้าว 11 รวง ค.      ต้นข้าว 10 ต้น ง.       ต้นข้าว 11 ต้น   3.       บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร ก.      ดร.ถนัด คอมันต์ ข.      นายศุภชัย พานิชยศักดิ์ ค.      ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด ง.       ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ จ.       ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ   4.       ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ก.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น ข.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น ค.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น ง.       เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม   5.       การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร? ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ง.       การประชุมที่เรียกว่า “อาเซียนบวกสาม   6.       ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ก.      Asia South East Association Nations ข.      Association for South East Asian […]

โปรแกรมฟรี! ป้องกันแท็บเล็ตป.1เข้าเว็บโป๊ (exclusive)

  วันนี้ (24 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) มีการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และเว็บลามกอนาจารผ่านทางแท็บเล็ตป.1ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) ที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแจกให้กับนักเรียนชั้นป.1 ทั่วประเทศ กว่า 8 แสนคน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแม้จะมีการกล่าวถึงโปรแกรมป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมจากหลายตัว ทั้งนี้ จากการนำเสนอข่าวเรื่องแท็บเล็ตป.1 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าเว็บไซต์ลามกอนาจารได้นั้น มีผู้ปกครองหลายคนแสดงความเป็นห่วงในการใช้งานแท็บเล็ตป.1 ของบุตรหลาน เบื้องต้นได้แจ้งมาทาง “เดลินิวส์” ว่ามีโปรแกรมฟรีที่สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ตเพื่อควบคุมการใช้งานของเด็กให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีชื่อโปรแกรมเป็นภาษาไทยว่า “โปรแกรมเพื่อควบคุมและแนะนำการใช้งานโปรแกรมบนอุปกรณ์แอนดรอยด์” (Android Parental Control and Guidance Application) โดยโปรแกรมดังกล่าวช่วยผู้ปกครองดูแลควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โมบายของบุตรหลาน เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือ ใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป พัฒนาโดยนายกวิน วิริยะประสพสุข และนายภัทรจุฬ จันทรมนตรี มีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) ซึ่งเป็นโปรแกรมบนอุปกรณ์โมบายที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเดียวกับที่แท็บเล็ตป.1 ใช้งาน สามารถดูข้อมูลของโปรแกรมได้ที่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zercle.parentalcontrol   ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ […]

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2555

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา) 2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ) 3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่) 4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์) 5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม) 6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )……..ออกสอบ สปจ. ปี 2546 7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้) 8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน) 9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย) 10. BIG BOOK […]

แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556  กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู็ ให็ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสร็างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.bict.moe.go.th

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีคุณธรรม นําความรู้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการสร้างการศึกษาแห่งอนาคต ให้สามารถเป็นจริงได้ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT จึงจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ การศึกษา พ.ศ.2554-2556 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจ ด้วยความพร้อมรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มา : http://www.bict.moe.go.th/

ดาวน์โหลด Google Chrome

ปกติเห็นคุณครูหลายท่านใช้ เบราว์เซอร์ ก็จะเป็น IE ไปส่วนมากเพราะติดตั้งมากับ Windows อยู่แล้ว แต่ผมสังเกตเห็นบางครั้ง คุณครูใช้เปิดสื่อประเภทพวกแฟลต หรือ มัลติมีเดียต่างๆ ทำให้กระตุกและ แสดงผลได้ช้า แต่วันนี้ ผมอยากจะมาแนะนำเบราว์เซอร์ อีกตัวหนึ่งที่เป็นของ Google ครับ มีชื่อว่า Google Chrome  (กูเกิลโครม ) ครับ คุณสมบัติของ Google Chrome ทำงานได้รวดเร็วและทันใจมากๆ ครับ (ผมยังติดใจ ใช้มา สี่ ปีแล้ว) ฟรีและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว  เปิดใช้งานได้ในชั่วพริบตา โหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาเว็บได้ทันทีจากแถบ ยังไงลองไปโหลดติดตั้งกันได้นะครับ  เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ https://www.google.com/chrome

แนวข้อสอบ ครูธุรการ

ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็น หนังสือเวียน ก. หนังสือที่มีผู้รับจำนวนมาก ข. มีใจความอย่างเดียวกัน ค. มีพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ง. ถูกทุกข้อ 2. หนังสือภาษาต่างประเทศใช้กระดาษ ชนิดใด ก. กระดาษตราครุฑ ข. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษพิมพ์เขียว ง. ถูกทุกข้อ 3. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก คือ ก. หนังสือส่ง ข. หนังสือรับ ค. หนังสือภายนอก ง. หนังสือที่รับเข้ามา 4. เมื่อรับหนังสือภายนอกเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกต้องทำอะไร ก. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ข. ประทับตรารับหนังสือ ค. ลงทะเบียนหนังสือรับ ง. จัดแยกหนังสือแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. เมื่อรับหนังสือภายนอกเข้ามาแล้วให้ประทับตรารับหนังสือที่มุมด้านใด ก. มุมบนด้านขวา ข. มุมบนด้ายซ้าย […]

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด การจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแนวคิดและ หลักการในการดำเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแนวทางหลัก ๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ข้อ ๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ๓. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามผลการสำรวจและรายงานการวิจัยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รมว.ศธ.ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึง ๑๘ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ช่วยในการสอน และการสืบค้นองค์ความรู้ ๒. เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน เรียนในเวลา และนอกเวลาได้ เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลาน ๓. กองทุนตั้งตัวได้ เงินทุนขั้นต้น สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน เปิดโอกาสให้เด็กเก่งทุกอำเภอ ไปเรียนต่อต่างประเทศ ๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะ […]

1 10 11 12 13
Loading...