Search for: ปก

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. ให้ไว้  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.2545 เป็นปีที่  57  ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอาเซียน

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ แต่ละประเทศก็มีอะไรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อทางการ , ที่ตั้ง , พื้นที่ , เมืองหลวง , ประชากร , ภูมิอากาศ , ภาษา , ศาสนา , สกุลเงิน , ระบอบการปกครอง เป็นเรื่องพื้นฐานของแต่ละประเทศที่เราต้องทราบ และรู้จักเพื่อรับกับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน วันนี้ครูเชียงรายก็เลยได้ไปจัดทำใบงานมาให้คุณครูและนักเรียนที่สนใจ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จัก 10 ประเทศอาเซียนได้ลองทำแบบฝึกหัดนี้กันครับ แต่ครูเชียงรายจะไม่เฉลยให้นะครับผม ต้องไป หาสืบคนกันเองเพื่อเป็นฝึกการสืบค้นครับ ยังไงลองดาวน์โหลดไปฝึกทำกันดูครับผม คลิกดาวน์โหลด : แบบฝึกหัดอาเซียน ปล.แบบฝึกหัดนี้เป็นไฟล์ PDF ครับผมเพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลด ^^

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ให้ติดตั้งฟอนต์และใช้งานฟอนต์วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่มาที่ไปก็คือว่า สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเอกลักษณ์ของไทยสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีเลยครับผม  

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียวเรื่อง นักเรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน ผู้ศึกษา ชื่อ………………..สกุล………………..ตำแหน่ง………………โรงเรียน…………………ปีการศึกษา……… ที่มาของปัญหา ในขณะที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนไม่สนใจความรู้ในเชิงวิชาการขณะที่ครูสอนแต่ผู้เรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่สนใจเรียนขณะที่ครูจัดการเรียนการสอน ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ชอบเล่นกันมากกว่าเรียน 1. ครูผู้สอนจึงได้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่ครูสอน 2. นำสิ่งที่นักเรียนสืบค้นได้มารายงาน ให้ครู ทีละคน 3. ผู้เรียนชอบที่จะสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เพราะมีภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบสวยงาม ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา 1. ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 3. ทำให้ครูและผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4. สนองต่อการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าเห็นคุณค่า 2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว 3. ควรส่งเสริมวิธีการค้นคว้าหาความรู้หลายๆ วิธี ******************************************** ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียวเป็นไฟล์ Word ได้ที่นี่  *********************************************

ระเบียบ พนักงานราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗                   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายดอทเน็ตก็มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน มาฝากเพื่อนๆครูที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุกันนะครับผม ยังไงข้อสอบนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของการนำไปใช้ในเรื่องของความรอบรู้ เรื่องของอาเซียนไม่มากก็น้อยนะครับผม ยังไงก็ลองทำลองหาคำตอบและลองวิเคราะห์กันดูครับผม ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน นี้ก็ไปค้นหามาจากอินเตอร์เน็ตและหลายๆที่ นำมาขัดเกลาจนได้ 9 ข้อ อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เน้นๆครับผม ยังไงลองทำกันดูครับผม   1.Association of South East Asian Nations คือข้อใด ก.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 2.อาเซียนคืออะไร ก.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 3. ความหมายของ Asean Summit คือข้อใด ก.การประชุมอาเซียน ข.การประชุมอาเซียนแปซิฟิก ค.การประชุมสุดยอดอาเซียน /// ง.อาเซียนบวก3 4.AFTA คือข้อใด ก.เขตการค้าเสรี /// ข.เขตการปกครองพิเศษ ค.ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยว ง.เขตการค้าพืชเศษฐกิจ 5.กฏบัตรอาเซียนตรงกับข้อใด ก.ข้อตกลงการประชุมอาเซียน ข.โรงเรียนอาเซียน ค.สมาชิกอาเซียน ง.ธรรมนูญอาเซียน /// 6.เพลงประจำอาเซียนชื่อเพลงอะไร […]

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 12 ข้อแต่ไม่มีเฉลย เพียงอยากให้ท่านได้สืบค้นคำตอบด้วยตัวเอง (คงไม่ยาก) ยังไงลองสืบค้นหาคำตอบ ในอินเตอร์เน็ตดูนะครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม 1.คุณธรรม คืออะไร ตอบ 2.จริยธรรม คืออะไร ตอบ 3.พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เนื่องในงาน 200 ปีกรุงเทพ ได้แก่อะไรบ้าง ตอบ 3.คุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตอบ 4. ธรรมของผู้ปกครองคือ ทศพิธราชธรรม คืออะไร ตอบ 5. คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่คือ คืออะไร ตอบ 6. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จคืออะไร ตอบ 7. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนคืออะไร ตอบ 8. คุณธรรมของผู้ครองเรือนคืออะไร ตอบ 9. ขันติ หมายถึง ตอบ 10. คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคืออะไร […]

การใช้งานโปรแกรมspss

 การใช้งานโปรแกรมspss การใช้งานโปรแกรม spss เพื่อหา ค่าผลรวม Mean และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std.deviation และค่าความถี่ Frequencies และค่าต่างสามารถทำได้ดังนี้ครับผม ขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับ คลิ๊กไปที่ SPSS 11.5 for Windows   หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ variable view เพื่อ กำหนดค่าตัวแปรก่อนครับผม   ให้เราป้อนค่าตัวแปร ตามแบบสอบถามของเราครับ   จากนั้นคลิกไปที่ Data  view (ด้านล่างข้างๆ variable view) ครับผม เพื่อไปกรอกข้อมูล ที่เราไปเก็บมาจากแบบสอบถาม   เมื่อหรอกข้อมูลได้ครบถ้วน เราก็มาหาค่าความถี่กันครับ (frequency)   ให้เราเลือกข้อมูลทางด้านซ้ายมือครับ จากนั้นก็กดเมนู >   ข้อมูลก็จะย้ายมาที่ฝั่งขวา ฝั่ง Variable จากนั้นให้เรากดที่เมนู Statistics…   แล้วก็ติกที่ Mean และ Std.deviation แล้วก็กด Continue ครับ     จากนั้นก็จะกลับมาหน้านี้ […]

การชักธงชาติในสถานศึกษา

สถานศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ไม่มีเฉลย ขอบคุณที่มา : http://www.krucenter.net/UserFiles/File/sob/s64.pdf 1. การบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ด้าน ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 6 ด้าน 2. ข้อใดไม่ใช่งานของสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ง. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3. ข้อใดถูกต้องที่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจ ก. ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ข. ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ค. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคคล ง. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 4. กระทรวงศึกษากระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. […]

อาเซียน 10 ประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศ   1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข) ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย […]

หลักของการแนะแนว

  1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน 2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนำตนเองได้ 3. การแนะแนวที่ดีต้องมีข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆตรงตามข้อเท็จจริง

www คืออะไร

www คืออะไร www อ่านว่า World Wide Web (เวิลด์ไวด์เว็บ) เป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล เราจะเรียกว่าเครื่องบริการ Web Server โดยมี Homepage หน้าแรกทำหน้าที่เรียกชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ในช่อง Address (URL) ถ้าเปรีบกับหนังสือก็คือปกหน้านั่นเอง โดยแต่ละหน้า Webpage (หน้าเว็บเพจแต่ละหน้า) ก็เปียบเสมือนหน้าหนังสือทุกๆหน้านั่นเอง Website เว็บไซต์ ก็เหมือนหนังสือเล่มนั่นว่าอยู่ที่ใด ชื่ออะไร เช่น www.kruchiangrai.net คือชื่อเว็บไซต์นั่นเอง

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การนำเอาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวธีการ กิจกรรม มาช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  คำว่า “สื่อ” (Media) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า “medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง

แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี ๒๕๕๖ ● ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รมว.ศธ. กล่าวว่าเรื่องของหลักสูตรมีผู้รู้จำนวนมาก และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องการให้มีส่วนร่วมอย่างมากตั้งแต่ต้น เพราะหากในช่วงต้นมีส่วนร่วมน้อย ช่วงท้ายจะมีความคิดเห็นต่างกันมาก แต่หากมีส่วนร่วมอย่างมากและกว้างขวางในช่วงต้น จะเกิดการตกผลึกและจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะต้องการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกคน ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ จะเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานหลายชุดขึ้นมาขับเคลื่อนและทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ออกแบบระบบ โดยนำระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ เช่น ระบบ Outcome-based Education ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งออกแบบหลักสูตรโดยจะกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อใช้ตำราเรียนนั้นเป็นเช่นไร  ด้านตำราซึ่งจะต้องถอดรหัสหลักสูตรเพื่อออกแบบตำรา แต่ไม่ใช่การเขียนตำรา อย่างไรก็ตามจะรักษาระบบตำราไทยที่เป็นตลาดเสรีไว้ เพราะสำนักพิมพ์ในปัจจุบันทั้ง ๑๗ แห่ง สามารถแข่งขันกันสร้างตำราที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ นโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ดังเช่น Microcontent ของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๖ ศธ.จะเร่งดำเนินการ Cyber Home ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ […]

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู   1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ     2. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก ง. ไม่มีข้อใดถูก     3. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า     4. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ก. […]

โปรแกรมเปิดpdf

โปรแกรมเปิด pdf  นั้นมีหลากหลายโปรแกรม แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้โปรแกรม Adobe reader กัน วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ใช้งานได้ดีและเป็นที่นิยมในเวลานี้ครับผม ที่สำคัญมันฟรีครับผม สำหรับคุณครูที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สเปกต่ำและระบบปฏิบัติการเก่าไม่ต้องกังวลเลยครับ โปรแกรมนี้ใช้ได้ รื่นไหลเลยครับผม โปรแกรมที่ว่านั้นก็คือโปรแกรม foxit reader ครับผม   ก่อนอื่นเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.foxitsoftware.com/downloads/ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ ว่าเราใช้วินโดว์เวอร์ชั่นไหน ก็เลือกเวอร์ชั่นนั้นครับผม จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติดตั้งเลยครับผม และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมครับผมดูได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม

ความรู้พื้นฐานอาเซียน

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  สิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐาน มีดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน 2. สมาชิกอาเซียน 3. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน 4. ปฏิญญาอาเซียน 5. กฎบัตรอาเซียน    

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

จิตวิทยาการแนะแนว (ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐสุข)

ผศ. ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข    ความหมายของการแนะแนว การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้   ประเภทของการแนะแนว 1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance) 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)   บริการแนะแนว 1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 5. […]

ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…

  ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อดาวน์โหลด […]

อัพโหลดงาน ส่งงานผ่าน Skydrive

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการให้นักเรียนส่งงานออนไลน์ ผ่านทาง Skydrive สำหรับคุณครูที่มีอีเมลของ Hotmail นะครับ ผม ขอแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของ คุณครู คนสร้าง Folder กับส่วนของ  นักเรียน  Upload * ครูและนักเรียนต้องมีบัญชีอีเมล ของ Hotmail นะครับ ส่วนของคุณครู เรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. ให้คุณครูทำการ Login เข้า E-mail ของ Hotmail ตามปกติก่อนนะครับ 2. ที่เมนูด้านบนสุดจะมีเมนู ที่ชื่อว่า SkyDrive ดังรูป 3. หลังจากนั้น คุณครูก็เลือก Folder ที่ต้องการให้นักเรียนส่งงาน ในตัวอย่างผมสร้าง Folder ที่มีชื่อว่า ส่งงาน นะครับ 4. คลิกขวาที่ Folder ส่งงาน จะมีเมนูขี้นมา ให้คุณครูเลือก  คุณสมบัติ   5. […]

ฝัง Font ลงในไฟล์ Word2010

ครูหลายท่านคงประสบปัญหาในการเปิดไฟล์เอกสารของท่านที่เครื่องคอมฯเครื่องอื่น แล้วไม่มี Font ที่เราจัดรูปแบบมาจึงทำให้เราต้อง ดาวน์โหลดหรือ ต้องเปลี่ยน Font ใหม่กันให้ยุ่งยาก วันนี้ผมขอแนะนำวิธีการฝัง Font ไปกับไฟล์ที่เราบันทึก โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่มีฟ้อนกับเครื่องอื่นๆ อีกต่อไป วิธีการนั้นไม่ยุ่งยากเลยทำตามขั้นตอนเลยนะครับ 1. อันดับแรก พิมพ์งานของเราและจัดรูปแบบ font ขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการเสร็จแล้วไปที่ แฟ้ม > บันทึกเป็น   2. เมื่อขี้นหน้าต่าง บันทึกเป็นแล้วให้เราคลิกเลือกที่เครื่อง มือ  และ ตัวเลือกการบันทึกตามลำดับ 3. เมื่อขี้นหน้าต่างตัวเลือก  > การบันทึก ขี้นมาแล้่วให้ดูใสส่วนของ การฝังแบบอักษรในแฟ้มให้เลือกตาม รูปภาพได้เลยครับ เสร็จแล้วอย่าลืมคลิก ตกลง   4.  เสร็จแล้ว ก็บันทึกชื่อแฟ้มตามที่เราต้องการ   เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถไปเปิดไฟล์เอกสาร ของท่านที่เครื่องไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Font อีกต่อไป ขอให้สนุกกับการทำงานนะครับ

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม

คุณธรรมของครูและผู้บริหาร

1. คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ 2. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่

1 9 10 11 12 13
Loading...