เผยแพร่ผลงาน

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงาน

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  มีชัย ละม้าย 1 week, 3 days ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11231 Reply

  มีชัย ละม้าย

  รายงานการวิจัย การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผู้วิจัย มีชัย ละม้าย
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
  ปีที่วิจัย 2560
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
  ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรม จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม จำนวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การทดสอบค่าที (Paired Samples Test) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. บทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.51 /83.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วย บทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรม เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: เผยแพร่ผลงาน
Your information:
Loading...