ผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  rungtip 3 weeks, 5 days ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10997 Reply

  rungtip

  ชื่อผลงาน ผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวรุ่งทิพย์ จันต๊ะวงค์
  สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
  ปีที่วิจัย 2560

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 2) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ 3) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เลือกเรียนชมรมหมากล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กิจกรรมชมรมหมากล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หมากล้อม 3) แบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชมรมหมากล้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. สภาพปัจจุบันการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. การพัฒนาการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมจากผู้เกี่ยวข้อง จึงได้เป็นชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พบว่า ก่อนและหลังจากการกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: ผลการจัดกิจกรรมชมรมหมากล้อมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
Your information:
Loading...