การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  จีระภา สถิตย์ชนม์ 4 weeks, 1 day ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10949 Reply

  จีระภา สถิตย์ชนม์

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  คำสำคัญ แบบฝึกทักษะกีฬา / วิชาเซปักตะกร้อ
  ผู้ศึกษา นางจีระภา สถิตย์ชนม์
  ปี พ.ศ. 2561

  บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม มีความเหมาะสมมาก ( =4.47) 2) แผน การจัดการเรียนรู้ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 แผน มีความเหมาะสมมากที่สุด ( =4.66) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.30-0.70 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน
  โดยใช้ t-test(Dependent Samples)
  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
  1. แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 86.52/84.41
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สำหรับครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานำไปปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชาที่วางไว้

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Your information:
Loading...