การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบ

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบ

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  นายดำรงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10898 Reply

  นายดำรงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
  ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
  ผู้วิจัย ดำรงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง
  สถานที่ โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  ปีที่วิจัย 2560
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 2) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มประชากร ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp 2016 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp 2016 ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที t-test

  ผลการวิจัย พบว่า
  1. จากการสำรวจสภาพปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ
  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการสำรวจพบว่า ทักษะที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนมาก คือ ทักษะการคิกสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ นักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ขาดทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
  2. ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น
  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/ 80.53
  3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6682
  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์
  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิธีสอนแบบชี้แนะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบ
Your information:
Loading...