การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E)

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E)

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  van 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10902 Reply

  van

  ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบ
  สืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
  เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
  หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
  ปีที่ค้นคว้า : 2561

  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3) เพื่อประเมินความ- พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 49 คน
  เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Applicationจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบ การเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ หาค่าที t – (test dependent)
  ผลวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีค่าประสิทธิภาพ 81.40/77.245 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้ ผลวิจัยพบว่า 2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อยู่ในระดับดี

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E)
Your information:
Loading...