วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2562

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เสริมวิธีการแก้โจท

หน้าแรก ฟอรั่ม เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เสริมวิธีการแก้โจท

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 week มาแล้ว by นางอายนา จินตรา.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11978 Reply
  นางอายนา จินตรา
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอิงเทคนิคของโพลยา
  ผู้วิจัย นางอายนา จินตรา
  ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1/2562

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนที่เสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์อิงเทคนิคของโพลยา เรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 เท่ากับ 70/70
  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ที่เสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์อิงเทคนิคของโพลยา เรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ที่เสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์อิงเทคนิคของโพลยา เรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ที่เสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์อิงเทคนิคของโพลยาเรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนเสริมวิธีแก้โจทย์ปัญหาอิงเทคนิคของโพลยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที(t-Test for Dependent Sample)
  ผลการวิจัยพบว่า 1)ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ปีการศึกษา 2562 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.05/74.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 2)ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เสริมวิธีการแก้โจท
ข้อมูลของคุณ:
Loading...