การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Home Forums เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  นางสาวสุนิสา ธรรมนิยม 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10899 Reply

  นางสาวสุนิสา ธรรมนิยม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ผู้ศึกษา สุนิสา ธรรมนิยม
  ปีที่ทำวิจัย 2560
  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติ (t – test)

  ผลการศึกษาพบว่า
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 และหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.27 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่สมติฐานกำหนดไว้

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
Your information:
Loading...