วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง การวิจัย

หน้าแรก ฟอรั่ม ข้อสอบครู ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง การวิจัย

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #12218

  1. Descriptive Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

  2. Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

  3. Experimental Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

  4. Correlation Research ตรงกับข้อใด
  ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

  5. การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะกับการศึกษาระดับใด
  ก. ปฐมวัย
  ข. ประถมศึกษา
  ค. มัธยมศึกษา
  ง. ถูกทุกข้อ

  6. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
  ก. Classroom Action Research
  ข. Research Classroom Action
  ค. Classroom Research Action
  ง. Action Classroom Research

  7. ประโยชน์สูงสุดของงานวิจัยทางการศึกษา คือข้อใด
  ก. ได้ข้อมูลสำหรับการสร้างแบบฝึกหัด
  ข. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
  ค. ได้ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ
  ง. ได้ฝึกการใช้งานสถิติ

  8. การวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการวิจัยประเภทใด
  ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
  ข. การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมารตฐานโรงเรียน
  ค. การวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์
  ง. การวิจัยทางการศึกษา

  9. การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ข. บอกแนวทางการแก้ปัญหา
  ค. การคาดคะเนคำตอบ
  ง. เป็นการกำหนดค่าสถิติของงานวิจัย

  10. จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร
  ก. บอกแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานวิจัย
  ข. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  ค. เป็นการกำหนดหัวข้อของงานวิจัย
  ง. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร

  เฉลย
  1. ก. การวิจัยเชิงพรรณา
  2. ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  3. ค. การวิจัยเชิงทดลอง
  4. ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
  5. ง. ถูกทุกข้อ
  6. ก. Classroom Action Research
  7. ข. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
  8. ง. การวิจัยทางการศึกษา
  9 ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
  10. ง. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Loading...