เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14159
  ครูฌณภัทร คงคะชาติ
  ผู้เยี่ยมชม

  หัวข้อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์
  โดยใช้ K – W – D – L สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผู้รายงาน นายฌณภัทร คงคะชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร
  ปีการศึกษา 2562

  บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ด้วยเทคนิค K-W-D-L ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ด้วยเทคนิค K-W-D-L ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลปรากฏว่าได้ห้อง ม.1/6 มีจำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 1) แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ด้วยเทคนิค K–W–D–L 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ 3) แบบวัดเจตคติการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ด้วยเทคนิคK–W–D–Lการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย(mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ ค่าที (t – test)
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ด้วยวิธีเทคนิค K – W – D – L
  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 82.73/87.88
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค K – W – D – L หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ด้วยเทคนิค K – W – D – L อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 4.61)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้