เผยแพร่ผลงานนางขวัญชนก

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14141
  นางขวัญชนก กุลชะโมรินทร์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี)
  ผู้ศึกษาค้นคว้า นางขวัญชนก กุลชะโมรินทร์
  ปีการศึกษา 2562

  บทคัดย่อ

  รายงานการพัฒนาชุดการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุด การฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี ) ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 17 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) ชุดการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 3) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 12 แผน ระยะเวลาในการทำการศึกษาค้นคว้า คือ พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2562 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test
  ผลการศึกษาพบว่า
  1. ชุดการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ที่พัฒนาขึ้นมีสิทธิภาพเท่ากับ 87.29/86.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นเด็กเล็ก ปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) มีค่าเท่ากับ 0.6892 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.92
  3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้