เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14429
  ครูติ๊ก
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
  โดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย
  ผู้วิจัย : นางจินตนา กรุพิมาย
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย
  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ปีที่วิจัย 2562

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 3) เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรมปริศนาคำทาย 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 4 ปี จำนวน 26 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 8 ชุด แผนการจัดกิจกรรมปริศนาคำทาย แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาด้านการฟังจำนวน 10 ข้อ และการพูด จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent Samples
  ผลการวิจัยพบว่า
  1. การจัดกิจกรรมปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.03/86.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลประสิทธิผลของกิจกรรมปริศนาคำทายในการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.7629
  3. ความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย หลังจัดกิจกรรมกิจกรรมปริศนาคำทายสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้