เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14037
  นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน

  ผู้ศึกษา นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์
  ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
  วิทยฐานะชำนาญการ

  ปีที่ทำการศึกษา 2561

  บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้น นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  และค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมทั้งหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
  ผลการศึกษา พบว่า
  1. แบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.35/83.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 46.89 โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 36.21 และ 83.10 ตามลำดับ
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูนอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้