ารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #10998
  ชญานิน
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อผลงาน การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวชญานิน กล้าแข็ง
  สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
  ปีที่วิจัย 2561

  บทคัดย่อ

  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อประเมินผลการใช้ท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) ประเมินผลหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า
  1.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ไปแล้วนั้นพบว่า โรงเรียนยังขาดหลักสูตรท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รวมทั้งนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานพระนางจอมเทียน โดยเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิวัฒนาการของชุมชนท้องถิ่น ประเภทของนาฏศิลป์ เครื่องดนตรี การขับร้อง และสำคัญที่สุดคือ การสร้างสรรค์ชุดระบำตำนานพระนางจอมเทียน ขึ้นมาใหม่ทั้งบทเพลง ดนตรี และท่ารำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานพระนางจอมเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีทั้งใบความรู้และกิจกรรมทบวนบทเรียนรวมอยู่ด้วยกัน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
  2.ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร โดยมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน ขอบข่าย แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล แนวทางการดำเนินการตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี
  3.ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า เมื่อนำหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 37 คน โดยผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การระดมความคิด การบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติจริง พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในการทำกิจกรรม สามารถสรุปสาระจากการเรียนรู้และการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานพระนางจอมเทียนได้ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองร่วมกับผู้วิจัย ผู้นำชุมชน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาผลในครั้งต่อไป
  4.ประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานพระนางจอมเทียน ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานพระนางจอมเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้