ารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อ

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 3 months มาแล้ว by สุพัฒตา ศรีเมือง.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11046
  สุพัฒตา ศรีเมือง
  ผู้เยี่ยมชม

  ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ผู้วิจัย สุพัฒตา ศรีเมือง
  สังกัด โรงเรียนกระดุมทองวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  ปีการศึกษา 2561

  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม ระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม กับเกณฑ์ร้อยละ 60 4) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม ระหว่างก่อนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบสอบถามวัดความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t – test Dependent Samples และ t – test One Group
  จากการวิจัยพบว่า
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าเฉลี่ย 78.92/72.69

  2. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  3. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.69
  4. ความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.99 และหลังเรียนอยู่ในระดับ 3.63

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้