รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 3 months มาแล้ว by ณ้ฐรี เนียมเงิน.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #11052
  ณ้ฐรี เนียมเงิน
  ผู้เยี่ยมชม

  เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
  ปีการศึกษา 2560
  ผู้รายงาน นางณัฐรี เนียมเงิน
  ———————————————————————-
  บทคัดย่อ
  รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ประเมิน ปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การดำเนินการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) จำนวน 710 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) จำนวน 67 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
  ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านกระบวนการของ โครงการ ( X =4.71) รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ ( X =4.53) ด้านปัจจัยของโครงการ ( X =4.43) และ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ( X =4.35) ตามลำดับ และจำแนกรายด้านพบว่า
  1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.34) พิจารณาเป็นรายข้อและเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินงานเหมาะสมสามารถปฏิบัติจริงได้( X =4.52) รองลงมาคือ รูปแบบการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ( X =4.50) และผู้บริหารมีความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ( X =4.44) ตามลำดับ
  2. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ด้านปัจจัย (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.43) พิจารณาเป็นรายข้อ และเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ข มีงบประมาณในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้ครบตามที่ต้องการ ( X =4.75) รองลงมา คือ มีเอกสาร หนังสือ คู่มือและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้( X =4.68) และมีงบประมาณ ในการดำเนินโครงการเพียงพอ ( X =4.67) ตามลำดับ
  3. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.71) พิจารณาเป็นรายข้อและเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการตรงตามแผน ( X =4.88) รองลงมาคือ โรงเรียนได้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการวางไว้( X =4.83) และมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ครู กรรมการสถานศึกษา ( X =4.79) ตามลำดับ
  4. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) โครงการด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด
  ( X =4.53) พิจารณาเป็นรายข้อและเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนส่งงานหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายทันตามที่กำหนด( X =4.85) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นได้ ( X =4.69) และ นักเรียนเคารพกติกาใน การใช้แหล่งเรียนรู้ ( X =4.68) ตามลำดับ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้