การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #14006
  สายันต์ กุลรัตน์
  ผู้เยี่ยมชม

  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบ ซิป โมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นครู จำนวน 23 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 406 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 202 คน หากลุ่มประชากร จากสูตรของ Taro Yamane และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถามเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดังนี้
  1) ผลการประเมินทั้งสี่ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นระดับมากในทุกด้าน
  2) ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าโครงการเป็นโครงการที่ดี สมควรดำเนินโครงการต่อเนื่องและโครงการมีผลดีต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ
  3) แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อ ได้แก่ การเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติให้มากขึ้น การเพิ่มวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ให้ครูสอนแบบสนุกสนาน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้